За нас

Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ е лаборатория, акредитирана за изпитване съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, за цял спектър от национални и международни стандарти за изпитване в областта на текстила, изделията от текстил, обработените кожи и изделията от тях, опаковките и опаковъчните материали, детските играчки и изделията за детска грижа.

Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ е създаден през 1999 година от н.с. инж. Майя Стойчева и д-р инж. Александър Петров. Първата ни акредитация е от 1999 година. Актуалната ни акредитация е съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от националния орган по акредитация ИА Българска служба за акредитация.

Спазваме следните принципи в работата си:

 • Стриктно спазване на всички изисквания на стандартите за изпитване и калибриране

 • Независими и обективни резултати

 • Непрекъснат мониторинг на качеството на работата ни

 • Конкурентни цени

 • Кратки срокове за изпълнение на поръчките

 • Конфиденциалност в работата

Нашите услуги включват

Нашата практика е прилагайки европейските изисквания за безопасност на материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни, да гарантираме точност, прецизност и достоверност на лабораторните резултати и те да бъдат надеждни, възпроизводими и защитими.
В областта на безопасността на материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни, основополагащият документ е Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Регламентът разпорежда:
„От материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни не трябва да преминават към храната нискомолекулни вещества в количества, които могат да увредят здравето на човека.
От материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни, към храната не трябва да преминават нискомолекулни вещества в количества, които могат да да предизвикат неблагоприятни промени в състава на храната или в органолептичните ѝ характеристики.
На хигиенен контрол подлежат всички материали, включително активните и интелигентните, и изделия, използвани като съдове и опаковки, машини, детайли и части за тях, съдове, предназначени за подготовка, смесване, производство и транспорт, детайли за прибори, машини и апарати, предназначени за контакт с храни и напитки, както и съдове за приготвяне и съхраняване на храни и напитки за бебета и деца.“

Групите материали, предназначени за контакт с храни са:

 • Пластмаси, вкл. покрития и лакове върху хартиени и метални повърхности
 • Еластомери и каучук
 • Комбинирани материали
 • Хартия и картон
 • Керамика
 • Стъкло и стъклокерамика
 • Метали и сплави
 • Мастила за печат на повърхности, които не влизат в непосредствен контакт с храната
 • Лепила

Изпитваме за безопасност всички опаковки, материали и предмети под формата на пликове, фолиа, листове, кутии, буркани, флакони, блистери, подложки, чинии, каси, капачки, дозатори, порцеланови и пластмасови сервизи за храна, тенджери, тигани, прибори за хранене, термоси и др.

Провеждаме изпитвания за обща и специфична миграция на всички видове опаковъчни материали. В регламента са определени максимално допустимите граници на обща миграция на нискомолекулни вещества от опаковката към опакованата храна, които важат за всички материали и предмети, предназначени да влязат в контакт с храна. Определени са и съответните максимално допустими граници на специфична миграция за всяко вещество, за което е прието, че е вредно над тези граници.
Може да се обърнете към нас за доказване на безопасността и на всички потребителски стоки, които са предназначени и могат да влязат в контакт с храна.

Изпитване за безопасност на потребителски стоки като:

 • Запалки
 • Градински мебели
 • Свещи
 • Декоративни градински факли и др.

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ предлага акредитирано калибриране на бутални средства за измерване на обем както следва:

съгласно изискванията на БДС EN ISO 8655-6:2003 Бутални средства за измерване на обем. Част 6: Тегловен метод за определяне на грешката на измерване (ISO 8655-6:2002)

Заявка за изпитване или калибриране

Заявете изпитване или калибриране в Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ

При заявяване на изпитване или калибриране моля попълнете съответната заявка

Заявка за изпитване или калибриране