About us

Testing Centre ALMI TEST is a laboratory, accredited for testing and calibration acc. БДС EN ISO/IEC 17025:2006 for a whole spectrum of national and international standards- methods for testing of food packeges and food contact materials, textile, textile products and accessories, leather and leather products, toys and child use and care articles.

Testing Centre ALMI TEST was founded in 1999 from dipl. eng. Maya Stoycheva and phD. dipl. eng. Alexander Petrov. Our first accreditation was in the period 1999-2003. Our current accreditation is acc. the requirements of  БДС EN ISO/IEC 17025:2006 from the national accreditation body  EA Bulgarian Accreditation Service.

The principles of our work:

 • Strict adherence to all requirements of the test and calibration standards

 • Independent and objective results

 • Continuous monitoring of the quality of our work

 • Competitive prices

 • Short deadlines for order execution

 • Confidentiality

Services

Нашата практика е прилагайки европейските изисквания за безопасност на материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни, да гарантираме точност, прецизност и достоверност на лабораторните резултати и те да бъдат надеждни, възпроизводими и защитими.
В областта на безопасността на материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни, основополагащият документ е Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Регламентът разпорежда:
„От материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни не трябва да преминават към храната нискомолекулни вещества в количества, които могат да увредят здравето на човека.
От материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни, към храната не трябва да преминават нискомолекулни вещества в количества, които могат да да предизвикат неблагоприятни промени в състава на храната или в органолептичните ѝ характеристики.
На хигиенен контрол подлежат всички материали, включително активните и интелигентните, и изделия, използвани като съдове и опаковки, машини, детайли и части за тях, съдове, предназначени за подготовка, смесване, производство и транспорт, детайли за прибори, машини и апарати, предназначени за контакт с храни и напитки, както и съдове за приготвяне и съхраняване на храни и напитки за бебета и деца.“

Групите материали, предназначени за контакт с храни са:

 • Пластмаси, вкл. покрития и лакове върху хартиени и метални повърхности
 • Еластомери и каучук
 • Комбинирани материали
 • Хартия и картон
 • Керамика
 • Стъкло и стъклокерамика
 • Метали и сплави
 • Мастила за печат на повърхности, които не влизат в непосредствен контакт с храната
 • Лепила

Изпитваме за безопасност всички опаковки, материали и предмети под формата на пликове, фолиа, листове, кутии, буркани, флакони, блистери, подложки, чинии, каси, капачки, дозатори, порцеланови и пластмасови сервизи за храна, тенджери, тигани, прибори за хранене, термоси и др.

Провеждаме изпитвания за обща и специфична миграция на всички видове опаковъчни материали. В регламента са определени максимално допустимите граници на обща миграция на нискомолекулни вещества от опаковката към опакованата храна, които важат за всички материали и предмети, предназначени да влязат в контакт с храна. Определени са и съответните максимално допустими граници на специфична миграция за всяко вещество, за което е прието, че е вредно над тези граници.
Може да се обърнете към нас за доказване на безопасността и на всички потребителски стоки, които са предназначени и могат да влязат в контакт с храна.

Safety testing of consumer goods like:

 • Lighters
 • Outdoor furniture- Seating and tables for camping, domestic and contract use
 • Candles etc.

Testing Centre ALMI TEST offers accreditted calibration of piston-operated volumetric apparatus as follows:

acc. the requirements of БДС EN ISO 8655-6:2003 Piston-operated volumetric apparatus – Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error (ISO 8655-6:2002)

Заявка изпитване или калибриране

Заявете изпитване или калибриране в Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ

При заявяване на изпитване или калибриране моля попълнете съответната заявка

Заявка изпитване или калибриране