Project Description

Изпитване на кожи и кожени изделия

izpitvane-koji-produkti-koja-almitest

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ извършва следните изпитвания на кожи и кожени изделия:

ПоказателМетод за изпитване

Акредитация по БДС EN ISO/ IEC 17025: 2018

рН на воден екстрактБДС EN ISO 4045

Да

Съдържание на ароматни амини от азобагрила
(4- аминобифенил, бензидин, 4- хлоро- о- толуидин, 2- нафтиламин, о- аминоазотолуен, 5- нитро- о- толуидин, 4- хлороанилин, 4- метокси- m- фенилендиамин, 4,4’- метилендианилин, 3,3’- дихлоробензидин, 3,3’- диметоксибензидин, 3,3’- диметилбензидин, 4,4’- метиленди- о- толуидин, 6- метокси- m- толуидин, 4,4’- метилен- би- (2- хлоро- анилин), 4,4’- оксидианилин, о- толуидин, 4- метил- m- фенилендиамин, 4,4’- тиодианилин, 2,4,5- триметиланилин, о- анизидин, 4- аминоазобензен)
СД CEN ISO/TS 17234

Да

Съдържание на диметил фумарат (DMFU)CD CEN ISO/TS 16186

Да

Съдържание на органокалаени съединения
(Methyl tin trichloride, Di-n-propyl tin dichloride, Butyl tin trichloride, Dibutyl tin dichloride, Tributyl tin chloride, n-Octyl tin trichloride, Di-n-octyl tin dichloride, Tetrabutyl tin, Diphenyl tin dichloride, Triphenyl tin chloride, Tricyclohexyltin chloride)
СД CEN ISO/TS 16179

Да

Съдържание на хлорирани феноли/ пентахлорфенолБДС EN ISO 17070

Да

Съдържание на РАН
(Naphthalene , Fluorene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Anthracene, Phenanthrene, Pyrene, Fluoranthene, Chrysene, Benzo[a]anthracene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene)
ВЛМ 20

Да

Съдържание на формалдехидБДС EN ISO 17226-2

Да

Съдържание на фталати
(Di-cyclohehyl phthalate, Diethyl phthalate, Dibutyl phthalate, Benzyl butyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate, Diisodecyl phthalate, Diisononyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Di-pentyl phthalate, Di-iso-heptyl phthalate, Di-methoxyethyl phthalate)
СД CEN ISO/TS 16181

Да

Съдържание на хром (VI)БДС EN ISO 17075

Да

Съдържание на етоксилирани фенолиБДС EN ISO 18218-2

Да

Заявка за изпитване може да свалите от тук.