//Testing of packagings

Доказване на безопасност на опаковки за храна

, ,

Доказване на безопасност (специфична и обща миграция) на всички видове опаковки, опаковъчни материали и изделия, предназначени за контакт с храни    Нашата практика е прилагайки европейските изисквания за безопасност на материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни, да гарантираме точност, прецизност и достоверност на лабораторните резултати и те да бъдат надеждни, възпроизводими и защитими. В областта на безопасността на материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни, основополагащият документ е Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.           Регламентът разпорежда: “От материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни не трябва да преминават към храната нискомолекулни вещества в количества, които могат да увредят здравето на човека. От материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни, към храната не трябва да преминават нискомолекулни вещества в количества, които могат да да предизвикат неблагоприятни промени в състава на храната или в органолептичните ѝ характеристики. На хигиенен контрол подлежат всички материали, включително активните и интелигентните, и изделия, използвани като съдове и опаковки, машини, детайли и части за тях, съдове, предназначени за подготовка, смесване, производство и транспорт, детайли за прибори, машини и апарати, предназначени за контакт с храни и напитки, както и съдове за приготвяне и съхраняване на храни и напитки за бебета и деца.” Групите материали, предназначени за контакт с храни са: Пластмаси, вкл. покрития и лакове върху хартиени и метални повърхности Еластомери и каучук Комбинирани материали Хартия и картон Керамика Стъкло и стъклокерамика Метали и сплави Мастила за печат на повърхности, които не влизат в непосредствен контакт с храната Лепила           Изпитваме за безопасност всички опаковки, материали и предмети под формата на пликове, фолиа, листове, кутии, буркани, флакони, блистери, подложки, чинии, каси, капачки, дозатори, порцеланови и пластмасови сервизи за храна, тенджери, тигани, прибори за хранене, термоси и др.           Провеждаме изпитвания за обща и специфична миграция на всички видове опаковъчни материали. В регламента са определени максимално допустимите граници на обща миграция на нискомолекулни вещества от опаковката към опакованата храна, които важат за всички материали и предмети, предназначени да влязат в контакт с храна. Определени са и съответните максимално допустими граници на специфична миграция за всяко вещество, за което е прието, че е вредно над тези граници. Може да се обърнете към нас за доказване на безопасността и на всички потребителски стоки, които са предназначени и могат да влязат в контакт с храна.           Заявка за изпитване може да свалите от тук. […]

Изпитване на опаковки и опаковъчни материали

, ,

Физикомеханични изпитвания на опаковки и опаковъчни материали Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ извършва следните физикомеханични изпитвания на опаковки и опаковъчни материали: Вместимост Дебелина Устойчивост на удар при свободно падане Пропускливост на водна пара Пропускливост на газове- въздух, кислород, азот и др. Термосвиваемост Идентификация на полимери Якост на опън Относително удължение Сила [...]