• Имейл:
  • Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105
  • Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119

Физикохимични изпитвания на текстил и изделия от текстил

Изтегляне на заявка
Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ провежда следните физикохимични изпитвания на текстил и текстилни изделия:
ИзпитванеМетод за изпитване

Акредитация по БДС EN ISO/ IEC 17025: 2018

Количествен състав
(Ацетати, триацетати, протеинови влакна, вискоза, купро, модал, памук, полиамид, найлон, целулоза, полиестер, акрили, модакрили, хлоровлакна, коприна, вълна, влакна от животински косми, юта, влакна от полипропилен, еластани и др. и смеси между тях)
Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (НЕНТП)(отм.), БДС EN ISO 1833-1 до 26

Да

Наличие на халогениВЛМ 01

Да

рН на воден екстрактБДС EN ISO 3071

Да

Съдържание на ароматни амини от азобагрила
(4- аминобифенил, бензидин, 4- хлоро- о- толуидин, 2- нафтиламин, о- аминоазотолуен, 5- нитро- о- толуидин, 4- хлороанилин, 4- метокси- m- фенилендиамин, 4,4’- метилендианилин, 3,3’- дихлоробензидин, 3,3’- диметоксибензидин, 3,3’- диметилбензидин, 4,4’- метиленди- о- толуидин, 6- метокси- m- толуидин, 4,4’- метилен- би- (2- хлоро- анилин), 4,4’- оксидианилин, о- толуидин, 4- метил- m- фенилендиамин, 4,4’- тиодианилин, 2,4,5- триметиланилин, о- анизидин, 4- аминоазобензен)
БДС EN 14362-1, БДС EN 14362-3, БДС EN 71-10, БДС EN 71-11

Да

Съдържание на диметилфумарат (DMFU)СД CEN ISO/TS 16186

Да

Съдържание на метали- Антимон (Sb), Арсен (As), Барий (Ba), Кадмий (Cd), Хром(III) (Cr3+), Хром (VI) (Cr6+), Кобалт (Co), Мед (Cu), Желязо (Fe), Олово (Pb), Манган (Mn), Никел (Ni), Цинк (Zn), Живак (Hg)BS 6810-1

Да

Съдържание на органокалаени съединения
(Methyl tin trichloride, Di-n-propyl tin dichloride, Butyl tin trichloride, Dibutyl tin dichloride, Tributyl tin chloride, n-Octyl tin trichloride, Di-n-octyl tin dichloride, Tetrabutyl tin, Diphenyl tin dichloride, Triphenyl tin chloride, Tricyclohexyltin chloride)
БДС EN 71-3, СД CEN ISO/TS 16179

Да

Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН)
(Naphthalene, Fluorene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Anthracene, Phenanthrene, Pyrene, Fluoranthene, Chrysene, Benzo[a]anthracene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene)
ВЛМ 20

Да

Съдържание на формалдехидБДС EN ISO 14184-1, БДС EN ISO 14184-2, БДС EN 71-10, БДС EN 71-11

Да

Съдържание на фталати
(DBP, BBP, DEHP, DINP, DIDP, DNOP, DPP, DIHP, DIBP, DMEP)
БДС EN ISO 14389

Да

Съдържание на хлорирани феноли
(пентахлорфенол, тетрахлорфенол, трихлорфенол, дихлорфенол, монохлорфенол)
БДС EN ISO 17070

Да

Съдържание/ количество отделен никел от изделия, предназначени за пряк и продължителен контакт с човешката кожаБДС EN 1811, БДС CR 12471, БДС EN 12472

Да

Съдържание на алкилфенолиБДС EN ISO 21084

Да

attorney

Контакти

Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119

Имейл: office@almitest.com

Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105